ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం 2023 పురస్కరించుకుని నేతృత్వం వహిస్తున్న వెల్‌స్పన్ ఇండియా

తెలుగు సూపర్ న్యూస్,హైదరాబాద్, 14 జూన్ 2023:ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం 2023 ను హైతాబాద్‌లోని గ్రామీణ నేపధ్యంలో నిర్వహించిన అనేక పర్యావరణ అనుకూల కార్యక్రమాలు, కమ్యూనిటీ ఈవెంట్‌లతో జరుపుకుంది. #BeatPlasticPollution నేపథ్యం కింద, కంపెనీ పర్యావరణ నిర్వహణ పట్ల తన నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. స్థిరమైన పద్ధతుల పట్ల తన అంకితభావాన్ని ప్రదర్శించింది.

ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా, స్థానిక సమాజం, పర్యావరణంపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపే అనేక రకాల కార్యకలాపాలను వెల్‌స్పన్ నిర్వహించింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు,కూరగాయల మార్కెట్‌ల వంటి ప్రాంతాలలో పెద్ద ఎత్తున స్వచ్ఛత కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది, ఈ కార్యక్రమాలలో 100 మందికి పైగా ఉత్సాహంగా పాల్గొనటంతో పాటుగా గంటపాటు “గ్రీనాథన్”లో పాల్గొన్నారు. ఈ స్వచ్చత ప్రయత్నాలు పరిశుభ్రతను ప్రోత్సహించడం,వ్యర్థాల నిర్వహణ ప్రాముఖ్యత గురించి అవగాహన పెంచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.

ఈ స్వచ్ఛత కార్యక్రమాలతో పాటు, ఉద్యానవన శాఖ సహకారంతో వెల్‌స్పన్ మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించింది. సంస్థ ఆవరణలో పెద్దసంఖ్యలో మొక్కలు నాటారు, ఇది మొత్తం మీద హరితం పెంచటం తో పాటుగా పర్యావరణ వ్యవస్థకు దోహదపడింది. వెల్‌స్పన్ పర్యావరణంపై దాని ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి,స్థానిక పర్యావరణ వ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడానికి చురుకుగా ప్రయత్నిస్తున్నందున, ఈ కార్యక్రమం జీవవైవిధ్య పరిరక్షణకు సంస్థ నిబద్ధతకు అనుగుణంగా ఉంది.

కమ్యూనిటీని నిమగ్నం చేయడానికి అవగాహన కల్పించడానికి, వెల్‌స్పన్ ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం నేపథ్యం చుట్టూ ఒక క్విజ్ పోటీని నిర్వహించింది. ఈ పోటీ పాల్గొనేవారికి పర్యావరణ సమస్యలపై వారి జ్ఞానాన్ని అవగాహనను ప్రదర్శించడానికి వేదికగా ఉపయోగపడింది, హాజరైనవారిలో అవగాహన బాధ్యత యొక్క భావాన్ని పెంపొందించింది.

వెల్‌స్పన్ ఎల్లప్పుడూ తన కార్యకలాపాలలో పర్యావరణ, సామాజిక పాలన (ESG) పరిశీలనలను ముందంజలో ఉంచింది. టెక్స్‌టైల్ ఉత్పాదక రంగాల కోసం దాని పర్యావరణ పనితీరును మెరుగుపరచడానికి,పరిశ్రమ ప్రమాణాలను నిర్దేశించటానికి కంపెనీ వివిధ సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తుంది. ప్రమాణాలకు ఆవల, స్థిరమైన అభ్యాసాలను స్వీకరించడం ద్వారా, వెల్‌స్పన్ పర్యావరణ పరిరక్షణ ,సామాజిక బాధ్యత పట్ల తన నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తూనే ఉంది.

వెల్‌స్పన్ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ, ” భూగోళం పట్ల మన సమిష్టి బాధ్యతను ప్రతిబింబించే అవకాశాన్ని ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం కల్పిస్తుంది. వెల్‌స్పన్ లో, సుస్థిరత అనేది కేవలం బజ్‌వర్డ్ కాదు; అది మా DNAలో అంతర్భాగమైనది. మా పర్యావరణ ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి మరియు జీవవైవిధ్యం పరిరక్షించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము.మేము కార్యకలాపాలు నిర్వహించే కమ్యూనిటీలలో సానుకూల మార్పును తీసుకురావటానికి కట్టుబడి వున్నాము. ఈ ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవ వేడుకలు ఈ విలువలను,పర్యావరణం పట్ల మన కొనసాగుతున్న నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తాయి” అని అన్నారు.

వెల్‌స్పన్ స్థిరమైన భవిష్యత్తును సృష్టించడం,స్వచ్ఛమైన, హరిత గ్రహం కోసం చర్య తీసుకునేలా ఇతరులను ప్రేరేపించడం అనే దాని మిషన్‌కు అంకితం చేయబడింది. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం 2023లో కంపెనీ పాల్గొనడం పర్యావరణ నిర్వహణ పట్ల దాని అచంచలమైన నిబద్ధతను ఉదహరిస్తుంది. మరింత స్థిరమైన ప్రపంచానికి ఆశాకిరణంగా పనిచేస్తుంది.

5 ways you can start sustainable practices at home this World Environment Day

Telugu super news,Hyderabad,June 6th,2023:As the world unites to celebrate World Environment Day, this is another reminder of the profound impact that everyday eco-friendly practices can have on the planet. Opting for sustainable choices not only honours the beauty and diversity of the natural surroundings but also ensures a brighter future for generations to come. Whether it’s embracing renewable energy, reducing waste, or promoting biodiversity, our collective efforts contribute to a healthier, more sustainable planet. World Environment Day serves as a powerful catalyst, inspiring us to embrace eco-consciousness and forge a path toward a greener yet cleaner world! Here are 5 ways how you can join the sustainability bandwagon for good:

  1. Upcycle unused items

While recycling is widely encouraged, delving into the world of upcycling is equally important for a sustainable future. Upcycling involves transforming old, unused items into something functional or aesthetically pleasing. Take a stroll through your home and discover hidden treasures in the form of discarded furniture, clothing, or even electronics. This not only reduces waste but also sparks creativity, turning trash into treasure, and encouraging the people around you to do more for the planet.

  1. Save water with a dishwasher

A dishwasher not only cleans dishes but also saves water and energy compared to handwashing. Its efficient water usage and precise temperature control ensure optimal cleaning while minimizing water wastage. With advanced features like eco-friendly modes and sensor technology, dishwashers adapt to the load, optimizing resource usage. Say hello to being a responsible citizen and water saving with dishwashers and goodbye to the strain of manual scrubbing. For instance, Bosch dishwashers with their in-built German technology save up to 18,250 litres of water per year as compared to handwashing utensils. Let the dishwasher be your trusted ally, liberating you from mundane tasks and allowing you to save a precious natural resource while savouring the moments that truly matter!  

  1. Solar powered home

Say goodbye to conventional energy sources and welcome the future with solar-powered smart home systems. A lot of innovative setups harness the power of the sun to provide electricity for the entire home. From lighting to heating and cooling, smart solar systems can reduce the carbon footprint while offering a comfortable living environment. Everyone can easily embrace the renewable energy revolution and transform their home into an eco-friendly sanctuary.

  1. Home garden 

In the enchanting realm of sustainable living, setting up a home garden becomes a vibrant tapestry of green and fresh oxygen. Begin by selecting heirloom seeds, those magical capsules of biodiversity that ensure a diverse and resilient garden. Choose companion plants that harmonize and protect each other, embracing the principles of permaculture. Introduce organic compost, a secret elixir that nourishes the soil and brings vitality to the garden. Let the home garden be a sanctuary of sustainability, where lush foliage and nutritious harvests coexist in harmony with the Earth! 

  1. Conscious energy saving

Begin by replacing incandescent bulbs with energy-efficient LED lights, illuminating your space while reducing energy consumption. Embrace the magic of smart power strips, which gracefully cut off power to energy vampires when not in use. For instance, opt for energy-saving star rated refrigerators. From efficient appliances to power-saving settings, each conscious choice brings the idea of sustainability to reality.

As World Environment Day approaches, let’s challenge ourselves to go beyond the ordinary and embrace unconventional ways to nurture the planet. By taking these unconventional steps, one can become a true eco-hero, leaving a lasting impact on our planet’s future. Remember, every small action counts!